Tag

Post format

Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ làm kinh doanh với bạn.

If people like you, they’ll listen to you, but if they trust you, they’ll do business with you.

Zig Ziglar

Always do your best. What you plant now, you will harvest later.

Oga Mandino